Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorReisagentschap

 • Reisagentschap
Reisagentschap
Reizen verkopen is eigenlijk een beetje dromen en geluk verkopen. Of het nu of een verre of nabije bestemming gaat, met het oog op cultuur of gewoon op zon, het blijft een geweldige voldoening geven om uw klanten met goede raad te kunnen bijstaan en op die manier al een heel stuk bij te dragen aan het succes van hun reis. Het aantal online reservaties van reizen gaat stijgende lijn maar de reisagentschappen blijven toch een aantal troeven in de hand houden.
 
Het eerste goede nieuws is dat de reissector het nog steeds goed doet. De onzekerheid van het Belgische klimaat, de toegankelijkheid van reizen naar het buitenland en de toenemende vrije tijd van de consument zorgt ervoor dat de Belgen nog steeds een belangrijk deel van hun budget aan reizen uitgeven. We tellen ongeveer 9 miljoen reizen per jaar vanuit België, waarvan 3 miljoen georganiseerde reizen zijn.
 
Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat het aantal reisagentschappen in België afneemt. Er waren er in 2000 nog 2.167 in België, in 2012 waren er dat nog een beetje meer dan 1.800. Deze afname komt vooral op rekening van het Brussels Gewest (-40%), minder op die van het Vlaamse (-1%) of Waalse Gewest (-6,2%).
 
Er zijn hier verschillende verklaringen voor. Uiteraard is er het fenomeen van de online reservaties, goed voor maar liefst 58% van de reisreservaties in 2011. Daarnaast is er ook de meer strikte reglementering die de consument moet beschermen en de maatregelen die de reisagentschappen daardoor moeten nemen. We merken trouwens dat in Vlaanderen, waar er geen verplichting meer bestaat om een specifieke vergunning te bekomen sinds 2014, het aantal reisagentschappen goed stand houdt.
 
De vertegenwoordigers van de sector blijven nochtans optimistisch. Er zijn misschien minder reisagentschappen, maar ze hebben meer werk. In 1993 deden 12% van de Belgische reizigers een beroep op een reisagentschap, in 2010 was dat bijna 32%
 
Uiteraard blijft de kwaliteit van het advies en de kennis van het terrein de grote differentiator. Veel reizigers staan een beetje wantrouwig tegenover het online boeken van hun reis omdat ze uiteindelijk niet weten of de informatie die ze krijgen wel betrouwbaar is. Daarom vinden ze hun geluk bij reisagentschappen die in staat zijn om hun betrouwbare en nuttige informatie te geven bij de bestemmingen van hun keuze.
 
Uitbatingsvoorwaarden
 
De verkoop van een georganiseerde of pakketreis kent een strenge reglementering die de rechten en plichten van de organisator en de tussenpersoon bepaalt, evenals die van de reizigers zelf. Meer bepaald slaat de reglementering op:
 • de reisorganisatoren (touroperators) d.w.z. de professionele verkopers die pakketreizen organiseren (combinatie van minstens twee van de drie volgende diensten die een overnachting omvatten: transport en/of logies en/of toeristische dienst), door ze rechtstreeks of via een reisbemiddelaar te verkopen;
 • de reisbemiddelaars (reisbureaus) d.w.z. de professionele verkopers die zich ertoe verbinden een pakketreis of een afzonderlijke prestatie betreffende logies, vervoer of toeristische dienst te verlenen.
 
Verplichtingen van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar
 
1. De verplichting om over een vergunning te beschikken.
De toegang tot het beroep behoort tot de bevoegdheid van de gewesten. U mag geen verblijven of pakketreizen verkopen en/of organiseren zonder toelating (vergunning). Let wel dat verplichting in het Vlaamse Gewest is afgeschaft sinds 1 januari 2014. In Het Waalse en Brusselse gewest bestaat deze verplichting nog wel. Derhalve moet u zich in dat geval richting tot respectievelijk het Commissariat général au tourisme de la Région Wallonne, of het bevoegde Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
   
2. Beroepsverzekering en kredietwaardigheid van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar
Om pakketreizen en verblijven te verkopen, moet u tevens:
 • een verzekeringspolis afsluiten die de professionele BA dekt bij de verzekeringsmaatschappij van uw keuze;
 • een financiële garantie kunnen aantonen om bij insolvabiliteit uw contractuele verplichtingen verder na te komen. Deze garantie moet u desgevallend in staat stellen om:
  • de bedragen die de reiziger reeds betaald heeft terug te betalen;
  • de reiziger zonder bijkomende kosten te repatriëren.
De naam en het adres van de verzekeringsmaatschappij moeten duidelijk vermeld worden op de bestelbon en/of de reisovereenkomst.
 
U vindt meer informatie hierover op de website van de FOD Economie.
De professionele reisbemiddelaar
Belangrijkste verplichtingen die ten aanzien van de reiziger moeten worden nagekomen

De reisorganisator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de pakketreis. Hij is dus aansprakelijk voor elke schade die de reiziger oploopt als gevolg van het feit dat hij zijn contractuele verplichtingen niet naleeft, behalve indien de reiziger in gebreke is, in geval van een fout van een derde die vreemd is aan de contractuele prestaties of in geval van overmacht.
 
De reisbemiddelaar is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de prestaties die verband houden met zijn bemiddeling. U vindt ook meer informatie op de website van de FOD Economie over:
 • uw informatieverplichting;
 • het verbod om de prijs op minder dan 20 dagen vóór het vertrek te verhogen;
 • de regels rond de wijziging van één van de belangrijkste elementen van de reisovereenkomst;
 • de opzegging van de reisovereenkomst;
 • de verplichting om de goede uitvoering van de overeenkomst te garanderen.
 
Wanneer tijdens de uitvoering van de reis een geschil ontstaat, moet u in de maand na het einde van de reis bevestiging krijgen van de klachten. U en de reiziger beschikken dus over een periode van vier maanden om een bevredigende oplossing te vinden voor het probleem dat ontstaan is. Als deze termijn verstreken is, kan een procedure worden ingezet voor de Geschillencommissie Reizen indien u er lid van wordt. Zo niet zijn het de gewone rechtbanken die het geschil zullen beslechten. Uiteraard geeft u meer vertrouwen aan uw potentiële klanten indien u aangesloten bent bij de Geschillencommissie Reizen.
 
Uw ondernemingsproject
 
Het klassieke reisagentschap dat zich enkel maar bezighoudt met de distributie van reizen die evengoed online of via een desk van een grote tour operator kunnen gekocht worden heeft waarschijnlijk niet veel toekomst meer. De twee invalshoeken waarop een reisagentschap kan overleven en doorgroeien zijn enerzijds kwaliteitsadvies en anderzijds specialisatie.
 
Met kwaliteitsadvies bedoelen we dat u in staat bent, omwille van uw kennis van het terrein en uw empathie voor de klant, om hem te oriënteren naar het soort reis en bestemming dat hem de meeste voldoening zal geven. U geeft hem op die manier het vertrouwen dat hij minder risico loopt dan wanneer hij zelf op het internet op avontuur zou gaan.
 
Specialisatie is de andere manier om u te onderscheiden: dat kan een specialisatie zijn in een bepaalde bestemming, een bepaalde regio, een bepaald soort reizen. Denk er in dat geval wel aan om u in een regio te vestigen waar er inderdaad interesse bestaat voor uw specialisatie.
 
Start met een overname
 
Indien u uw zinnen heeft gezet op een ondernemingsproject voor een reisagentschap en uw wil starten met een zaak die gezond is, met een bestaand cliënteel en infrastructuur, ofwel om het reisagentschap in de dezelfde richting uit te bouwen of om het een andere richting te geven, raadpleeg dan op deze site de verschillende aanbiedingen in deze sector.
 
Een aantal nuttige links
 
Vereniging Vlaamse Reisbureaus
Association of Belgian Tour Operators
Garantiefonds Reizen
Union professionnelle des agences de voyage
 
 
Xavier Huysmans - Laatste update op 30/08/2014

DOCUMENTATIE

 • DOCUMENTATIE
FR
NL