Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorDe hulp bij overname van een handelszaak of onderneming

  • De hulp bij overname van een handelszaak of onderneming
HET PARTICIPATIEFONDS

Het participatiefonds is een openbare financiële instelling die staat onder toezicht van de Ministers van Middenstand, Financiën en Werk en streeft de volgende sociaal – economische doelen na :

- De toegang tot bankkredieten vergemakkelijken voor zelfstandige ondernemers, vrije beroepen, kleine ondernemingen in opstartfase, overnamefase of om uit te beiden.

- Werkzoekende kredieten toekennen om hun eigen zaak op te starten en op die manier trachten de werkloosheid terug te dringen.

De door het participatiefonds verstrekte leningen zijn allen achtergestelde leningen :

In de praktijk komt het erop neer dat het ontleende bedrag aan het participatiefonds gelijk gesteld wordt aan het eigen vermogen waardoor het risico verminderd voor andere kredietverstrekkers waardoor er gemakkelijker een normale lening kan worden afgesloten. Tevens ziet het participatiefonds af van zijn gelijkheid van behandeling ten aanzien van andere schuldeisers d.w.z. dat het participatiefonds aanvaardt dat andere schuldeisers eerst worden terugbetaald. (Met uitsluiting van zaakvoerders, bestuurders en aandeelhouders).

De door het participatiefonds verstrekte kredieten kunnen ingedeeld worden in drie hoofdgroepen :

- Micro - financiering

- Co - financiering

- Co - financiering van risicokapitaal

De aanvraag voor een financiering wordt gedaan door middel van een gesplitst dossier - formulier “Partner” in te vullen door de bankinstelling van de aanvrager.

- Formulier “kredietaanvrager” in te vullen door de aanvrager, eventueel bijgestaan door een boekhouder.


MICRO - FINANCIERING PLAN JONGE ZELFSTANDIGEN

De begunstigden :

Is bedoeld voor - niet werkende werklozen jonger dan 30 jaar en zich voor het eerst als zelfstandige willen vestigen.

Het doel :

Het doel van het plan jong zelfstandige is, nadat het project werd goedgekeurd door het participatiefonds , de jongeren te adviseren op het vlak van de activiteit, administratie, opleiding e.d. Tijdens deze voorbereiding periode kan de jongere genieten van een onkostenvergoeding ten belope van 375 €/maand. Deze tegemoetkoming is cumuleerbaar met zowel de vestingsuitkering of een wachtuitkering toegekend door de RVA.

Na de ondersteuningsfase wordt een aanvraag voor een STARTEO LENING ingediend bij het participatiefonds die het project onderzoekt op de economische en financiële haalbaarheid.

Voor grotere projecten kan men tevens in aanmerking komen om een startlening te combineren met een STARTEO LENING

Het bedrag van de lening :

Na het effectief opstarten van de activiteit kan de jonge starter een lening bekomen van 4 500 € om te voorzien in zijn behoefte gedurende de eerste maanden. De terugbetaling gebeurd pas tijdens het 6 de en 7 de jaar na de opstarting.

Ondersteuning :

Na het verkrijgen van de startlening en het daadwerkelijk opstarten blijft het steunpunt de jonge ondernemer ondersteunen en adviseren gedurende een periode van 24 maanden. Dit geld tevens voor starters die gebruik maken van een STARTEO LENING mits zij voldoen aan de criteria gesteld voor het plan "jonge zelfstandigen".

Uitsluitingen :

Het participatiefonds sluit al de leningsaanvragen uit met betrekking tot de uitvoer, vervoer, en – landbouwsector.


MICRO – FINANCIERING STARTEO LENING

De begunstigden :

Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, niet - werkende werkzoekenden die ten minste 3 maanden zijn ingeschreven, zij die genieten van een wachtuitkering of leefloon.

De startlening wordt enkel toegekend aan een natuurlijk persoon.

Doel van de lening :

Het financieren van materiële, immateriële en financiële investeringen alsook de aankoop van een bestaande zaak of financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal tijdens de opstartfase.

Het maximum bedrag :

- 4 maal het bedrag van een persoonlijke en/of een anders gefinancierde inbreng.

- 30 000 € een minimum bedrag wordt niet gesteld doch minder dan 5 000 € zou in normale omstandigheden anders kunnen gefinancierd worden.

Looptijd, rentevoet en waarborg :

- De lening heeft een looptijd van 5,7 of 10 jaar al naar gelang de aard van de investering.

- Er is een vaste rentevoet van 4,25 % Deze rentevoet kan de eerste jaar teruggebracht worden tot 0.25 % mits de begunstigde de gratis aangeboden opleiding volgt in een erkend steunpunt.Of als diegene opleiding heeft gevolgd dan wordt dit herleid naar 4.25 op 5 jaar.

- Er wordt geen enkele waarborg gevraagd.

Terugbetaling :

De lening wordt terugbetaald in vaste maandelijkse termijnen.

Het eerste jaar is er een vrijstelling van kapitaalsaflossing, deze kan ook bekomen worden voor het tweede en derde jaar afhankelijk van de aard van de investering.

Opmerking :

De STARTEO LENING kan gecumuleerd worden met het plan JONGE ZELFSTANDIGEN en de STARTEO LENING.


MICRO – FINANCIERING SOLIDAIRE LENING

De begunstigden :

Voor personen die een zaak mensenoog te richten of over te nemen maar die vanwege hun financiële situatie (eefloon, werkloosheidsuitkering o.a.) moeilijk of geen toegang hebben tot bankkredieten. De activiteit moet uitgevoerd worden in hoofdberoep en wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen.

Doel van de lening :

De lening is bestemd voor het verwerven van materiële, immateriële, en financiële investeringen (machines., uitrustingen, octrooien, verwerven van de meerderheid van aandelen e.d.) Tevens kan zij gebruikt worden voor de overname van een bestaande zaak.

Maximum bedrag :

12 000 €

Looptijd, rentevoet en waarborg :

- De terugbetaling loopt over een periode van 4 jaar door middel van maandelijkse stortingen. De eerste drie maanden zijn vrijgesteld van kapitaalsaflossingen. Daarna wordt het kapitaal in 45 gelijke schijven terugbetaald. De intresten worden degressief maandelijks afgelost.
- Rentevoet vast 3 %.
- Er is geen waarborg vereist doch zal een ondersteuning van de omgeving, een eventuele borgstelling of een peterschap een positieve invloed hebben tijdens de beoordeling.


CO – FINANCIERING

Het participatiefonds biedt twee soorten leningen ter financiering van de overname van ondernemingen. De tussenkomst van het participatiefonds blijft puur financieel en houdt geen inmenging in in het beheer van de onderneming. Het participatiefonds richt zich tot artisanale, commerciële en industriële goederen – en dienstverlenende K.M.O. ’s en tot personen die zich als zelfstandigen willen vestigen.

De onderneming moet in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden :

- minder dan 50 werknemers tellen.

- een zakencijfer van maximum 7 miljoen euro of een jaarrekening van maximum 5 miljoen euro behalen.

- niet ten belopen van 25 % of meer in handen zijn van een andere onderneming die zelf geen K.M.O. is.


CO – FINANCIERING STARTEO LENING

De begunstigden :

Deze lening kan worden toegekend aan een natuurlijk persoon of aan een rechtspersoon en kan dienen ter financiering van de overname van een onderneming of handelszaak. Deze zelfstandige, zaakvoerder of bestuurder van een onderneming moet de activiteit uitoefenen in hoofdberoep en niet meer dan 4 jaar indien de lening betrekking heeft op expansie of het kopen van een bedrijf om alzo zijn marktaandeel te vergroten. De onderneming die overneemt en de overgenomen onderneming moeten beiden aan bovenvermelde eisen voldoen.

Het bedrag van de lening :

Het maximumbedrag van de lening verstrekt door het participatiefonds is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen :

- 4 maal de eigen inbreng.
- 250 000 €.
- Voor de overname van een onderneming via de aankoop van aandelen wordt maximum bedrag opgetrokken tot 350 000 €.
- Hetzelfde bedrag als van een lening die de bank toekent doch rekening houdend met de voorop gestelde plafonds.
- Indien het gevraagde bedrag,aan het participatiefonds, de 250 000 € overschrijdt geldt de norm van 35 % van de beroepsinvestering.
- De eigen inbreng van de aanvrager van de financiering moet minstens 10 % van de totale investering bedragen.
- Het minimum bedrag werd bepaald op 7 500 €.

Looptijd, rentevoet en waarborgen :

- Looptijd 5,7, of 10 jaar al naar gelang de aard van de investering, doch korter dan de looptijd van een begeleidend bankkrediet.

- Een vaste rentevoet gedurende de hele looptijd die gelijk is aan de rentevoet van de bank min 1,25 % , doch met een minimum dat gelijk is aan de Belgian Prime Rate. Een eventuele verlaging van de rentevoet kan toegestaan worden gedurende de eerste twee jaar.

- Voor de terugbetaling zijn twee aflossingsmethodes mogelijk :
  • maandelijks of trimestriëel met variabele aflossingen d.w.z constante kapitaalsaflossingen en degressieve intresten.
  • maandelijks constante aflossingen d.w.z. progressief kapitaal en degressieve intresten.
- Een eventuele vrijstelling van kapitaalsaflossing gedurende de eerste twee jaar :
  • kan op aanvraag toegestaan worden.
- Het participatiefonds stelt zich vrij soepel op bij het vragen van waarborgen :
  • voor natuurlijke personen wordt een akte van loonsafstand gevraagd.
  • voor rechtspersonen wordt een eventuele beperkte borgstelling van de vennoten gevraagd. De blokkering en achterstelling van voorschotten zijn gebruikelijk.

CO – FINANCIERING OPTIMEO LENING

De begunstigden :

Bestaande ondernemingen, zowel eenmanszaken als rechtspersonen die aan de KMO – criteria vodoen. De Optimeo lening is bedoeld om de uitbreiding te financieren. Hiermee wordt bedoeld het financieren van :

- Een overname ter uitbreiding van de activiteit doch het overgenomen bedrijf moet tevens voldoen aan de criteria van KMO. Indien de overname betrekking heeft op een eenmanszaak dient de volledige handelszaak overgenomen te worden. Is het over te nemen bedrijf een vennootschap dan moet men de meerderheid van de aandelen overnemen en moet de overnemer het dagelijks beheer uitoefenen, dit mag geenszins uitgevoerd worden door de verkoper van de aandelen.

- Investeringen in vaste activa (geen herfinancieringen) Indien deze investeringen betrekking hebben op onroerend goed zal het participatiefonds enkel tegemoet komen in het beroepsgedeelte.

Het bedrag van de lening :

Het maximum bedrag van de lening verstrekt door het participatiefonds is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen.

- Hetzelfde bedrag als de bank verstrekt
- 3 maal de eigen inbreng
- 250 000 €
- Indien de lening wordt aangegaan om een overname te financieren d.m.v. de aankoop van aandelen wordt het maximum bedrag opgetrokken tot 350 000 € doch met de volgende beperkingen
- Hetzelfde bedrag als de bank verstrekt
- 35 % van de investering indien het de lening van het fonds zijnde 250 000 € overschrijdt
- De eigen inbreng moet minstens 10 % van het totale overnamebedrag bedragen
- De minimum tussenkomst bedraagt 7 500 €.

Looptijd, rentevoet en waarborg :

Deze zijn gelijk als deze van de STARTEO LENING


Indien u interesse heeft in een van deze financieringen

Wendt u tot :

Participatiefonds :


De Lignestraat 1
1000 Brussel

Tel : 02/210 87 87 – Fax : 02/210 87 79

E-mail : info@fonds.org


WINWINLENING

De Winwinlening is een initiatief van de Vlaamse overheid om particulieren aan te moedigen financiële middelen ter beschikking te stellen van startende Vlaamse ondernemers. Deze lening is evenals de door het participatiefonds verstrekte leningen een achtergestelde lening.

De begunstigden :

Personen die een handelzaak of bedrijf wensen over te nemen of op te starten, met die beperking dat zij niet langer dan 3 jaar mogen ingeschreven staan in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De voornaamste exploitatiezetel van de ontlener moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest.

Criteria van de ontlener :

De kredietgever moet een natuurlijk persoon zijn en volledig buiten het kader van de handelszaak of onderneming staan. Indien de kredietnemer een zelfstandige is, kan zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner niet de kredietgever zijn.

Indien de kredietnemer een rechtspersoon is dan kan de kredietgever en / of zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner enig mandaat of activiteit uitoefenen in het bedrijf van de ontlener.

Bedrag van de lening :

Maximum 50 000 €.

Looptijd, rentevoet en terugbetaling :

- De Winwinlening heeft een vaste looptijd van 8 jaar.

- De rentevoet mag niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet op datum van afsluiting van de lening, en mag niet lager zijn dan de helft van dezelfde wettelijke rentevoet.

- De intresten van de hoofdsom zijn jaarlijks dienen jaarlijks betaald te worden

- Het kapitaal moet na afloop van de periode van 8 jaar in één keer terug betaald worden.

Belastingsvoordelen voor de kredietverstrekker :

De kredietverstrekker krijgt jaarlijks een belastingskorting van 2,5 % van het geleende bedrag. Indien de ontlener de achtergestelde lening niet zou kunnen terugbetalen dan krijgt de kredietverstrekker 30 % van het niet terugbetaalde bedrag terug via een eenmalige belastingsvermindering.

Het vereiste modelformulier kan u downloaden op de site : www.winwinlening.be


HET WAARBORGFONDS

De tussenkomst van het waarborgfonds heeft een andere doelstelling als het participatiefonds. Het Waarborgfonds leent geen geld maar kan onder bepaalde voorwaarden de ontoereikendheid aanvullen van de waarbogen nodig om een beroepskrediet aan te vragen bij het participatiefonds en/of een erkende kredietinstelling. Sommige overnameprojecten hebben weinig of geen kans op slagen indien de overnemer niet over voldoende waarborgen beschikt om een beroepskrediet af te betalen. Het Waarborgfonds waarborgt ten opzichte van deze instellingen de terugbetaling in hoofdsom, intresten en eventuele bijkomende kosten.

De toekenning van deze verliesgarantie kan bekomen worden door handelaars, zelfstandigen en vennootschappen met hun exploitatiezetel in het Vlaams Gewest.

Om in aanmerking te komen moet men voldoen aan de volgende criteria :

- Maximum 100 personen tewerkstellen.

- Een maximale jaaromzet realiseren van 40 miljoen euro of een maximum balanstotaal hebben van 27 miljoen euro.

- Minder dan 25 % van het kapitaal of stemrecht bezitten in één of meerdere grote ondernemingen.

- Voldoen aan alle wettelijke bepalingen die nodig zijn voor de uitbating ( uitbatingvergunning, milieureglementering,...).

- Niet uitgesloten zijn van ex-patiënten.

De waarborg geldt voor een periode van 5 jaar.

De voorwaarden en modaliteiten kunnen verschillen van Gewest tot Gewest daarom is het raadzaam u te wenden tot het bevoegde Waarborgfonds van uw Gewest.


Vlaams Waarborgfonds :

Waterloolaan 16
1060 Brussel

Tel. : Vlaams Waarborgfonds 02/289 85 13

Brussels Waarborgfonds :

Stassaertstraat 32
1050 Brussel

Tel. : Brussels Waarborgfonds 02/289 85 05

Waals Gewest :

SOWALFIN
13, Avenue Destenay
4000 Liège

Tel. : 04/237 07 70
 

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL