Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorPraktische aspecten van de overdracht van een handelsfonds

  • Praktische aspecten van de overdracht van een handelsfonds
DE EERSTE CONTACTEN VERKOPER/OVERNEMER


HET TELEFONISCH CONTACT

- Aspect verkoper : vanaf het begin moet de verkoper trachten te achterhalen wat de reële motivatie van de eventuele overnemer is, om te bepalen of het over een ernstige sollicitatie gaat of enkel om fantasie.

- Aspect overnemer : De overnemer moet via pertinente vragen over de activiteit zelf analyseren of de beoogde zaak overeenstemt met zijn project. Deze eerste etappe is belangrijk om te kunnen bepalen of de zaak al dan niet beantwoordt aan de belangrijkste verwachtingen (omvang van de zaak en van de activiteit, omzetschijf, ontwikkelingsmogelijkheden, …) vooraleer onderhandelingen verder te zetten die uiteindelijk nutteloos blijken te zijn.

Als de overnemer na deze eerste contacten echt geïnteresseerd is, is het aangeraden over te gaan tot een bezoek van de zaak, om meer concreet de sterke en de zwakke punten ervan te kunnen beoordelen.


HET BEZOEK VAN DE ZAAK

- Aspect verkoper : De verkoper moet om het bezoek van de eventuele koper zo goed mogelijk voor te bereiden alle juridische en boekhoudkundige documenten klaarmaken om de zaak zo goed en zo objectief mogelijk te kunnen aanbieden. Ook al hoef je niet te aarzelen om deze documenten voor raadpleging ter beschikking te stellen van de geïnteresseerde persoon , mag je die persoon onder geen enkel beding deze documenten laten meenemen aangezien het officiële documenten zijn die door de ondernemer bewaard moeten worden.

- Aspect overnemer : Het is noodzakelijk om van dit bezoek gebruik te maken om de eigenschappen van de zaak concreet te beoordelen (ligging, samenstelling, toestand van de lokalen, concurrenten in de buurt…). De eventuele overnemer moet zich om de risico’s van de verwerving van de zaak te evalueren ook in het bijzonder interesseren voor de jaarrekening, de handelshuur en eventuele voorrechten of inpandgevingen van de zaak.


DE FINANCIERING

Als de interesse van de koper om de zaak te verwerven concreet wordt bij de aanblik van de hierboven vermelde elementen, moet de overnemer zich buigen over de vraag omtrent de financiering van deze aankoop.

Heeft hij voldoende eigen middelen om de volledige som te betalen? Heeft hij nood aan de hulp via een externe financiering?

In het laatste geval moet hij toch over een toetreikend minimum inbreng van eigen middelen beschikken. Anders zou de financiering door de bank in elk geval geweigerd worden.Het is in het belang van beide partijen aangewezen om op voorhand te onderzoeken of men over voldoende middelen beschikt en/of kan beschikken .

Verder mag de overnemer niet vergeten om de noodzakelijke financiering voor het neerleggen van de huurwaarborg, de aankoop van handelsgoederen en voorraad en de liquide middelen om de onderneming te laten functioneren als voorheen.

Eens al deze voorgaande punten werden bepaald is het mogelijk om over te gaan tot het afsluiten van een verkoopscompromis.


VAN DE ONDERHANDELINGEN TOT HET VERKOOPSCOMPROMIS

- Als de kandidaat ernstig is en eens de onderhandelingen effectief van start zijn gegaan, moet eraan gedacht worden een verkoopscompromis op te stellen. De gedetailleerde inhoud ervan verschilt van verkoop tot verkoop, maar over het algemeen wordt hetzelfde stramien teruggevonden.
  • De presentatie van de overgedragen zaak die het voorwerp uitmaakt van het contract: de oorsprong van de eigendom van het fonds, de staat van de voorrechten en in pandgevingen, de beschrijving van de handelshuur, het omzetcijfer en de winst van de laatste drie jaren.
- Het contract van overdracht van het handelsfonds kan met voorwaarden gepaard gaan. De meest voorkomende voorwaarden zijn opschortende voorwaarden, die de effectieve uitvoering van de verkoop opschorten zolang deze voorwaarden niet vervuld werden. Gedurende deze tijd zijn alle gevolgen van de verkoop hangende. Het kan bijv. gaan over het verkrijgen van een krediet door de koper of nog het akkoord van de pachter. Het wordt sterk aanbevolen om een termijn te bepalen waarbinnen de voorwaarde moet vervuld zijn. Dit vermijdt dat de partijen in het oneindige gebonden zijn.


DE VERKOOPSAKTE

- De verkoopsakte herhaalt het verkoopscompromis en stelt vast dat de voorwaarden vervuld zijn. Het moet dezelfde informatie bevatten houdende het handelsfonds.

- Hoewel het niet wettelijk verplicht is om deze verkoopsakte op te stellen onder de vorm van een authentieke akte, blijft het aanbevolen om een notaris te raadplegen, wat zeker een extra zekerheid is voor de partijen.

- Het wordt sterk aanbevolen om over te gaan tot de overdracht van het handelsfonds “vrij en onbelast”. Dit betekent dat het fonds en de overgedragen elementen vrij zijn van elke last en elke verpanding. Is dit niet het geval, kan de overnemer geconfronteerd worden met schuldeisers die rechten hebben op het fonds en die hun vordering kunnen laten uitvoeren op het overgedragen fonds. Dit soort informatie kan geverifieerd worden bij het hypotheekbureau.

- Het is nodig het fiscaal certificaat te eisen dat garandeert dat de verkoper geen BTW en/of belastingsschulden heeft. Anders zijn de verkoper en de koper solidair gehouden tot de betaling van deze schulden. Vervolgens moet dit certificaat gestuurd worden naar de FOD Financiën (administratie van de Directe belastingen) en moet deze op de hoogte gebracht worden van de overdracht van het fonds.

- Eens deze formaliteiten vervuld werden, moet de overnemer zich inschrijven bij het handelsregister.
 

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL