Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorHet sociaal statuut van de handelaar

  • Het sociaal statuut van de handelaar
De handelaar die zijn activiteit uitoefent in de vorm van een eenmanszaak is een zelfstandige. Om officieel dit statuut van handelaar te verkrijgen moet hij zich inschrijven bij een sociale verzekeringskas. Deze aansluiting is noodzakelijk en verplicht om van een minimum aan sociale bescherming te kunnen genieten.


OVER WIE GAAT HET ?

* De zelfstandige

Onder zelfstandige moet verstaan worden elke natuurlijke persoon die een professionele activiteit uitoefent "voor eigen rekening“, d.w.z. zonder gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst bij de uitoefening van deze activiteit. Het betreft dus vele handelaars en ambachtslieden.

Deze professionele activiteit moet niet exclusief zijn. Een persoon kan namelijk het statuut van zelfstandige hebben naast een andere beroepsactiviteit.


* De helper

De helper is een persoon die een zelfstandige bijstaat of vervangt bij de uitoefening van zijn beroep zonder met deze gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst. Deze helper die de zelfstandige bijstaat of vervangt is onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen; hij zal van gelijkaardige rechten en verplichtingen genieten.

Volgende bijzondere gevallen zijn echter niet onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandigen hoewel ze de hoedanigheid van helper hebben.

- De helper die een occasionele en tijdelijke activiteit uitoefent die 90 dagen per jaar niet overschrijdt.

- de occasionele helper die een activiteit uitoefent als student die van kinderbijslag geniet (minder dan 80 uur oer maanden).

- De occasionele helper die nog geen 20 jaar oud is op 1 januari van het jaar waarin hij de activiteit uitoefent.

- De occasionele helper van minder dan 25 jaar oud die nog student is.


* De meewerkende echtgenoot

Te vervullen voorwaarden om beschouwd te worden als een meewerkende echtgenoot :

- De partner van een zelfstandige zijn (huwelijk of samenlevingscontract) ;

- Daadwerkelijk zijn hulp inbrengen en geen inkomsten op grond van een ander professionele activiteit genieten en geen inkomsten genieten die een die recht geven op sociale prestaties ;


Het bijzonder regime van de meewerkende echtgenoot :

Tot 24 december 2002 genoot de meewerkende echtgenoot uitsluitend van de rechten die voortvloeiden uit de rechten van de partner die een zelfstandig statuut had. De nieuwe bepalingen willen een complete en onafhankelijke bescherming toekennen aan de meewerkende echtgenoten. Dit doel zal in twee fases gerealiseerd worden.

- Van 1 januari 2003 tot 1 januari 2006: de hervorming omvat twee luiken, een vrijwillig en een verplicht luik De meewerkende echtgenoten moeten zich reeds verplicht onderwerpen aan het mini sociaal statuut, namelijk de arbeidsongeschiktheid, de moederschapbescherming en de invaliditeit. De aansluiting aan het volledig sociaal statuut van de zelfstandigen blijft vrijwillig en facultatief gedurende deze eerste periode.

- Vanaf 1 januari 2006 worden alle personen die gebonden zijn met een zelfstandige door het huwelijk of door een samenlevingscontract geacht meewerkende echtgenoot te zijn en moeten zij zich verplicht persoonlijk onderwerpen aan het volledige sociaal statuut van de zelfstandige. Dit vermoeden kan weerlegd worden als de echtgenoot op eer verklaart geen effectieve hulp in te brengen aan de zelfstandige echtgenoot.


INHOUD VAN DE VERPLICHTINGEN

* Aansluiting bij een sociale verzekeringskas

Deze bijzondere aansluiting is verplicht en moet gebeuren binnen een maximum termijn van 90 dagen na het begin van de uitoefening van de activiteit. Als men zich niet binnen de bepaalde termijn heeft aangesloten wordt de ondernemer ambtshalve bij het RSVZ (Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen voor zelfstandigen) aangesloten.

De ondernemer die aangesloten is kan enkel op 1 januari van het burgerlijk jaar en enkel nadat hij minimum gedurende 4 jaar aangesloten was bij dezelfde kas van kas wisselen.


* Betaling van de bijdragen

Door de betaling van de sociale bijdragen kan de zelfstandige genieten van een minimum sociale bescherming.

Het bedrag van de bijdragen hangt af van de netto ontvangen beroepsinkomsten gedurende de drie laatste jaren. Voor nieuwe zelfstandigen die zich voor de eerste keer vestigen worden de bijdragen voorlopig vastgesteld op basis van een minimuminkomen en aan het einde van het derde jaar vindt een regularisatie plaats op basis van de werkelijk geïnde inkomsten. (merk op dat als de reële inkomsten gedurende deze drie jaren lager zijn dan het minimuminkomen dat als basis geldt voor de bepaling van de opeisbare bijdragen, de betaalde bijdragen niet terugbetaald worden , het is een irreductibel minimum).

De bijdragen moeten betaald worden uiterlijk de laatste dag van het betreffende trimester. Bij vertraging wordt een toeslag van 3 % toegepast op het bedrag van de onbetaalde bijdragen aan het einde van het trimester en een extra toeslag van 7 % aan het einde van het jaar.


* Aansluiting bij een ziekenkas

De zelfstandige kan de ziekenkas van zijn keuze kiezen en moet de sociale bijdragen direct aan de sociale verzekeringskas betalen die ze dan zal doorbetalen aan de ziekenkas. De ziekenkas maakt het mogelijk te genieten van aanvullende vergoedingen voor de gezondheidszorg en van een verzekering tegen de arbeidsongeschiktheid. Merk op dat bij een basisaansluiting alleen de grote risico’s gedekt zijn. Voor een bredere dekking wordt het sterk aanbevolen een aanvullende verzekering af te sluiten.
 

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL