Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorGeheugensteun van de te vervullen formaliteiten

  • Geheugensteun van de te vervullen formaliteiten
De onvermijdelijke eerste stap vóór alle andere stappen te ondernemen, is het ondernemingsloket contacteren en genieten van haar diensten. Het ondernemingsloket en de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO) zijn de instrumenten van een hervorming, die erop gericht is de administratieve formaliteiten te vereenvoudigen vanaf 2003. Zij zorgen vanaf dat moment voor de vervulling van een groot aantal te onder nemen stappen.


Zie hier kort de belangrijkste stappen die moeten ondernomen worden :

- Inschrijving als commerciële of ambachtelijke onderneming bij de KBO, verlening van een ondernemingsnummer en een BTW–nummer (formaliteit vervuld door het ondernemingsloket).

- Is de activiteit die ik wil uitoefenen een beroep waarvoor men moet beschikken over een vestigingsattest ? Is het nodig een licentie of een bijzondere vergunning te verkrijgen? Het ondernemingsloket die de ondernemer bijstaat bij de vervulling van de te ondernemen stappen zal deze informatie geven.

- Beschikken over het beheersattest Het ondernemingsloket moet verifiëren of de ondernemer over de nodige professionele competenties beschikt.

- Een bankrekening openen bij een financiële instelling.

- Zich aansluiten bij een sociale verzekeringskas binnen de 90 dagen na het begin van de activiteit en zich inschrijven bij een ziekenkas.


Bijkomende formaliteiten bij de oprichting van een vennootschap :

- Voor een notaris een oprichtingsakte opmaken (opstellen van de statuten).

- Aan de notaris een financieel plan voorleggen.

- Voorafgaande neerlegging (vóór de inschrijving bij de KBO) van de statuten ter griffie van de rechtbank van koophandel.

- Het kapitaal volstorten.


Bijkomende formaliteiten als werknemers aangeworven worden :

- Zich inschrijven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ).

- Lid worden van een compensatiekas voor kinderbijslag binnen de 90 dagen na de indienstneming.

- De aansluiting bij een bevoegde kas voor de jaarlijkse vakantie voor de uitgeoefende activiteit aanvragen.

- Een verzekeringspolis tegen arbeidsongevallen afsluiten, zoniet wordt de werkgever automatisch aangesloten bij het fonds voor arbeidsongevallen. Bij een arbeidsongeval vergoedt het fonds het slachtoffer onmiddellijk, maar zij verhaalt daarna de betaalde sommen bij de werkgever, in tegenstelling tot een verzekering.

- Een interne preventieadviseur aanstellen (deze rol kan ingenomen worden door de bedrijfsleider zelf in ondernemingen met minder dan 20 werknemers) en zich aansluiten bij een Externe Dienst voor de Preventie en de Bescherming.

- Een personeelsregister aanleggen.

- Een intern arbeidsreglement opmaken.

- Zich aansluiten bij een paritaire commissie.
 

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL